Kuljetusehdot

KÄSITTEITÄ
TILAAJA on tilauksen suorittaja. Tilaus voidaan tehdä sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä, älypuhelin applikaatioilla tai suullisesti. Tilaaja on henkilö itse, jollei hän kirjallisesti tai suullisesti osoita edustavansa yritystä, osuuskuntaa tai rekisteröityä yhdistystä.
MAKSAJA on kyydin rahoittaja.
MATKUSTAJA on henkilö, joka on autossa kuljetuksen aikana.
ASIAKAS on TILAAJA, MAKSAJA tai MATKUSTAJA
MATKATAVARA on matkustajan mukana tuoma tavara.
TAVARA on kuljetettava kiinteä, nestemäinen tai kaasumainen aine. Tavarakuljetuksessa ei ole mukana matkustajia.

KULJETUSSOPIMUS
Kuljetussopimus on kahden henkilön/yrityksen välinen sopimus. Matkataksien sopimuskumppani on tilaaja. Tilauksen suorittaja voi siirtää sopimuskumppanuuden Matkustajalle tai Maksajalle, mutta hänen tulee se mainita selvästi tilausta tehdessään. Sopimus syntyy kun
a) Matkataksit on vastaanottanut tilaajalta suullisen tai kirjallisen tilauksen ja vahvistanut suullisesti tai kirjallisesti hyväksyvänsä sen tai
b) Tilaaja on hyväksynyt Matkataksien tarjouksen ja Matkataksit on vahvistanut suorittavansa kuljetuksen tai
c) Matkustaja astuu autoon, eikä aikaisempaa tilausta ole tehty. Matkustaja on silloin myös tilaaja. Useimpia matkustajia noustessa autoon sopimuskumppaneina ovat kaikki oikeustoimikelpoiset Matkustajat yhteisvastuullisesti.

AIKATAULUT ja AJOAJAT
Matkataksit osallistuu mielellään aikataulujen suunnitteluun asiakkaan kanssa. Aikataulut tulee suunnitella riittävällä varmuuskertoimella, liikenne ja mahdolliset yllätykset huomioiden. Aikatauluja suunniteltaessa tulee myös huomioida kuljettajan pakolliset ja välttämättömät tauot. Matkataksit ei ole vastuussa asiakkaiden ehtimisestä erilaisiin tilaisuuksiin tai jatkokuljetuksiin.

KULJETUKSESTA KIELTÄYTYMINEN
a) Tietojen oikeellisuus. Kyydin tilaaja on vastuussa antamistaan kyytiä koskevista tiedoista. Matkataksit voi kieltäytyä kuljetuksesta, jos tiedot oleellisesti poikkeaa annetusta, eikä Matkatakseilla ole mahdollisuutta suorittaa kuljetusta.
b) Kuljettajan turvallisuus. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta kaikissa tapauksissa, kun epäilee turvallisuutensa vaarantuvan.
c) Kaluston vahingoittuminen. Matkatakseilla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta, kun vaarana on kuljetuskaluston vahingoittuminen.

Näissä tapauksissa asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan Matkatakseille siihen mennessä aiheutuneet kustannukset.

KULJETUKSEN KESKEYTTÄMINEN
a) Matkataksit voi keskeyttää kuljetuksen, jos matka-aika poikkeaa asiakkaasta johtuvista syistä ja Matkatakseilla on muita ennakkoon varattuja kyytejä, joita ei voi suorittaa annettuna ajankohtana.
b) Turvallisuus. Kuljettajalla on oikeus keskeyttää kuljetus kaikissa tapauksissa, kun epäilee kenen tahansa ihmisen, matkustajien tai oman turvallisuutensa vaarantuvan.
c) Vahingonvaara. Matkatakseilla on oikeus keskeyttää kuljetus, kun vaarana on oman kuljetuskaluston, luonnon, ympäristön tai minkä tahansa esineen tai eläimen vahingoittumisen vaara.

Näissä tapauksissa asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan Matkatakseille siihen mennessä aiheutuneet kustannukset.

MATKAN PERUUNTUMINEN ASIAKKAASTA JOHTUVASTA SYYSTÄ
Tilaajan/Matkustajan tai Maksajan on ilmoitettava matkan peruuntumisesta välittömästi heidän saadessa se tietoonsa. Matkatakseilla on tällöin oikeus laskuttaa siihen asti aiheutuneet kustannukset. Esim. laivaliput, hotellikulut, yms. Jos matka on peruutettu niin myöhään, että auto on lähtenyt kuljetusta suorittamaan, Matkatakseilla on lisäksi oikeus periä siihen asti ajettu matka hinnaston mukaisesti. Jos asiakas on jättänyt ilmoittamatta matkan peruuntumisen, Matkatakseilla on oikeus periä sovitun matkan hinta kokonaisuudessaan.

MATKAN PERUUNTUMINEN MATKATAKSEISTA JOHTUVASTA SYYSTÄ

Matkataksit on aina velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle heti välittömästi saatuaan tietoon syyn matkan peruutumiseen. Tällöin Matkataksit ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista. Tällaisia syitä on esim.
a) Kuljettajan sairastuminen. Matkataksit on velvollinen etsimään korvaavaa kuljettajaa tai autoa kuljettajineen, mutta jos tätä ei kohtuudella ole saatavissa on Matkatakseilla oikeus peruuttaa kuljetus.
b) Auto on tullut käyttökelvottomaksi tai on vaara suuremmasta vahingoittumisesta. Matkataksit on velvollinen etsimään korvaavaa autoa tai autoa kuljettajineen, mutta jos tätä ei kohtuudella ole saatavissa, on Matkatakseilla oikeus peruuttaa kuljetus.

Korvaava kuljetus voi olla kalliimpi kuin Matkataksien tarjoama. Matkataksit ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan kuljetusten erotusta.

MATKAN PERUUNTUMINEN TAI MYÖHÄSTYMINEN KOHDATTAESSA YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikin osapuoli voi joutua tilanteeseen, jossa ei voi noudattaa sopimusta omasta tahdosta riippumatta. Esim.
a) Tilaaja on tilannut noudon lentokentältä, mutta lento on peruuntunut ja korvaavaa lentoa ei ole järjestynyt. Tilaaja ei ole korvausvelvollinen Matkatakseille.
b) Tilaajan lento on merkittävästi myöhässä ja muut sopimukset estävät Matkataksia suorittamasta kuljetusta. Matkataksit on velvollinen mahdollisuuksien mukaan etsimään korvaavaa kuljetusta, mutta ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle.
c) Tie on poikki, esim. luonnonvoimien seurauksena tai tapahtuneen onnettomuuden takia, eikä Matkatakseilla ole mahdollisuutta kiertää sitä.

Tällaisissa tapauksissa kumpikaan osapuoli ei ole toisilleen korvausvelvollinen ja kuljetuksen toteutumisesta neuvotellaan osapuolien välillä.

VAHINGON TAPAHTUMINEN
Matkatakseilla on kattavat vakuutukset. Matkataksien tai matkataksien kuljettajan aiheuttaman vahingon korvausvelvollisuus rajoittuu kunkin vakuutuksen vahinkohetkellä voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiön korvauskäsittelijöiden määrittelemään korvausvastuuseen. Matkataksien vakuutuksia on mm. Liikennevakuutus, Autovakuutus, Tiekuljetusvakuutus ja Toiminnan vastuuvakuutus.
Maksimikorvausmäärät 28.9.2017

Liikennevakuutus Kaikki henkilövahingot ilman korvausrajaa
Tiekuljetusvakuutus Matkatavarat ja tavarakuljetus 20 €/ kg
Toiminnan vastuuvakuutus Kuljettajan tehdessä henkilövahingon 500.000 €
Kuljettajan tehdessä esinevahingon 500.000 €

Jos edellä mainitut vakuutukset eivät ole riittäviä asiakkaan etujen turvaamiseksi, asiakas on itse velvollinen hankkimaan lisävakuutuksen.

Matkataksien vastuu rajoittuu aina vakuutusyhtiön korvauskäsittelijöiden määrittelemään korvausvastuuseen tai kyseisen matkan kokonaishintaan. Matkataksit ei ole vastuussa välillisistä vahingoista.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Matkatakseille aiheuttamansa vahinko. Ensisijaisesti vastuussa on vahingon tehnyt matkustaja. Jos vahingon tekijää ei löydy, tai hän on maksukyvytön, ovat matkustajat, maksaja ja tilaaja yhteisvastuullisia vahingonkorvaukseen.

MATKATAVARAT
Asiakas on vastuussa matkatavaroistaan ja niiden aiheuttamista vahingoista.

TAVARAKULJETUKSET
Matkatakseilla ei ole lupia vaarallisten aineiden tai räjähdysaineiden kuljettamiseen.

Kuljettajalla on oikeus tietää mitä kuljettaa. Kuljetuksen tilaajalla on velvollisuus kertoa kaikki tietonsa kuljetettavasta tavarasta.

Kemikaalikuljetuksissa kuljettajalle on annettava käyttöturvallisuustiedote.

LÖYTÖTAVARAT
Kuljettaja varmistaa aina kuljetuksen jälkeen, että asiakas on ottanut kaikki tavaransa mukaan. Jos kuitenkin käy niin, että autosta löytyy asiakkaalle kuuluvia tavaroita, eikä kuljettaja tiedä omistajaa, Matkatakseista löydetyt löytötavarat (arvo yli 20 €) toimitetaan Salon poliisilaitokselle 5 vuorokauden kuluessa löydöstä. Sitä ennen löytötavaroita voi kysyä numerosta 044-5151335.

VAITIOLOVELVOLLISUUS
Matkatakseilla on erittäin tiukat vaitiolovelvollisuuden määritykset. Matkataksit ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen ja sitoutuu noudattamaan niitä.

ERIKSEEN MUUTA SOPIMINEN
Nämä ovat Matkataksien yleiset kuljetusehdot. Asiakkaan kanssa voidaan sopia yhdessä muuta. Muusta sopiminen on aina kirjallisesti vahvistettu.